Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Πληροφορικής ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος στην Επιστήμη Πληροφορικής ή σε πεδίο Θετικών Επιστημών

Ερευνητική μελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση ερευνητικών πρωτοτύπων πρόβλεψης απόδοσης υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές φόρτου εργασίας ροών δεδομένων. Ανάπτυξη επιδείξιμων συστημάτων εφαρμογής των μεθοδολογιών
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.02.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.02.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής