Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Πληροφορική

Τεχνική υποστήριξη προγράμματος, όπως προσδιορίζεται από την Πράξη «Hellenic Digital Health Cluster» (ΟΠΣ (MIS) 5070087.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.02.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.03.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής