Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Ζωοκόμος/Τεχνικός Εργαστηρίου (μερικής απασχόλησης) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Exploring a novel role of Albumin in Antimicrobial Immunity – ALANTIN» με Αριθμό Πρότασης 7054 στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 32000/28.12.2020) [Ref # ELD-0440]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Ζωοκόμος/Τεχνικός Εργαστηρίου (μερικής απασχόλησης) - στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Exploring a novel role of Albumin in Antimicrobial Immunity – ALANTIN» με Αριθμό Πρότασης 7054 στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 32000/28.12.2020) [Ref # ELD-0440]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.04.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας