Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (ΙΓ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (ΙΓ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 14-18, T.K. 11527, Αθήνα, Τ.Θ. 14631, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131300020, αρμόδια: Κ. Δαμουράκη έως και την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Κατεβάστε την προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι:
Ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του
Ινστιτούτου Γεωενέργειας (Ι.Γ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), η οποία έχει
προκηρυχθεί με την υπ’ αρ. 32354/06-04-2023 απόφασή μας «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης
Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωενέργειας (Ι.Γ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
(Ι.Τ.Ε.)» (ΑΔΑ:ΨΒΛΜ46ΜΤΛΡ-ΩΡΒ), ορίζεται η Παρασκευή 18 Αυγούστου.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.04.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 18.08.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Γεωενέργειας