ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ATH_SKG_APRIL_2023)

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ATH_SKG_APRIL_2023)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου
ή έργου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Άρση αναστολής της λήξης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών - 4 η Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις συμβούλων μεταφοράς τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη και κωδικό θέσης TTO_ATH_SKG_APRIL_2023

Ακύρωση Πρόσκλησης: Λόγω επανεκτίμησης των αναγκών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για προσωπικό, κρίνεται απαραίτητη η ακύρωση της προαναφερθείσας πρόσκλησης, καθώς οι θέσεις θα καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.04.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.04.2023
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ