Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999- 30.

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999- 30.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΙΤΕ

Κατεβάστε την πρόσκληση

Κατεβάστε την Αίτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.04.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 12.05.2023
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση