Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΙΘΘ469ΗΚΥ-ΨΘΠ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.05.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής