Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “CHEVOPIN”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64Κ1469ΗΚΥ-Θ2Δ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/5/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.05.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής