Πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας στο Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Διοικητικής Υποστήριξης & Επικοινωνίας στο Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού με αντικείμενο τη Διοικητική Υποστήριξη & Επικοινωνία στο Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.05.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 17.07.2023
Ινστιτούτο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης