ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Job Board

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ - Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη

Position Description

Ανάπτυξη υλικών / διατάξεων

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο Φυσικής
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα  
  • Διδακτορικό  
  • Εργαστηριακή Εμπειρία
  • Εμπειρία στην ανάπτυξη υλικών/διατάξεων

Desirable Qualifications

  • Εμπειρία σε ηλεκτρονικές μετρήσεις  

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση (Form Greek στην αριστερή στήλη) με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Β. Μπίνα (binasbill@iesl.forth.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΠΗΛΑΙΑ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος). 

Appointment Duration

4 μήνες
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.06.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 23.06.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ