Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στο Ιατρικό Marketing

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε τομείς Eπικοινωνίας ή Marketing ή άλλες κοινωνικές επιστήμες με έμφαση στο Ιατρικό Marketing

Ανάπτυξη και ορθή εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας (λογοτύπου και διακριτικών χαρακτηριστικών) του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας και των έργων που αναλαμβάνει, Παραγωγή εταιρικού προωθητικού υλικού (έντυπα, αφίσες, banners, newsletters), Ποιοτικός έλεγχος και εμπλουτισμός του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Παρακολούθηση επισκεψιμότητας μέσω των σχετικών δικτυακών εργαλείων (google analytics) καθώς και αναρτήσεις σε ιστοσελίδες τρίτων και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διοργάνωση και προβολή εταιρικών εκδηλώσεων, Συνεργασία με προμηθευτές, χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων και διαφημιστικές εταιρίες για παραγωγή προωθητικού υλικού, Ανάπτυξη και συνεχής ενημέρωση μέσω εμφανίσεων στα ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), δημιουργία εταιρικών παρουσιάσεων και σύνταξη δελτίων τύπου.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.06.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 21.07.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής