Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών, από ΑΕΙ ή από Πολυτεχνική Σχολή στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής Επιστήμης Υπολογιστών, από ΑΕΙ ή από Πολυτεχνική Σχολή στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς τομέα

Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι συγχρονισμού με δυνατότητα επανάκτησης για παράλληλα συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ παράτασης υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 17/07/2023 (.docx) ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.04.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 17.07.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής