Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30

Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως έκτακτου προσωπικού
με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική
υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό
ΟΡΖ00999-30.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.06.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 21.07.2023
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση