Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.07.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.09.2023
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση