Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού «Μηχανικός Λογισμικού» για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού «Μηχανικός Λογισμικού» για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πληροφορική

Υλοποίηση Συστημάτων Πληροφορικής για τη διαχείριση δεδομένων υγείας των ασθενών και πιο συγκεκριμένα: ανάπτυξη ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενούς και βάσης γενετικών δεδομένων. (ΥΕ 6: ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, ΠΕ 5 και στα αντίστοιχα παραδοτέα)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.08.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 14.08.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής