ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ΑΤΗ_AUG_20230

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (TTO_ΑΤΗ_AUG_20230

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών Συμβούλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή
έργου.

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.08.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.09.2023
Ινστιτούτο: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ