Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Job Board

Πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Μία (1) θέση Μηχανικού Λογισμικού και μία (1) θέση Μηχανικού Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, με αντικείμενο απασχόλησης τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.10.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής