ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Job Board

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Connected Hubs in Ageing: Healthy Living to Protect Cerebrovascular Function», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Research Executive Agency - Grant Agreement: 101087071) με κωδικό ΕΥΖ00096 και Ακρωνύμιο “CHAnging”, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο e-mail: hr@stepc.gr το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00

Κατεβάστε την πρόσκληση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.09.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 11.10.2023
Ινστιτούτο: Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης