Πλήρωση μίας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΘΕΣΗ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ)


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τμήμα Υλοποίησης Έργων Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΤΕ με αντικείμενο την επίβλεψη
οικοδομικών εργασιών, κτηριακών έργων και έργων περιβάλλοντος χώρου.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου χωρίς την
διενέργεια νέας πρόσκλησης μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.


ΑΜΟΙΒΗ: Η αμοιβή μικτά μηνιαίως θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4354/2015 (176 Α).


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Τεχνική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτέκτονα μηχανικού
4. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών πάνω στο αντικείμενο της θέσης σε ιδιωτικά - δημόσια έργα
5. Γνώση νομοθεσίας δημοσίων έργων
6. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
7. Γνώση προγραμμάτων αρχιτεκτονικής σχεδίασης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις απαιτήσεις των παραπάνω προσόντων, θα κληθούν σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με το εν λόγω αντικείμενο. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθεί επίσης η προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου (η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα).

Κατεβάστε την πρόσκληση

Υπόδειγμα Αίτησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.10.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.11.2023
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση