Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού «Φυσικού ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού «Φυσικού ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0», και κωδικό πράξης TAEDR-0536642 που εντάσσεται στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149305 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό για την πλήρωση μιας θέσης «Φυσικού ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού» με αντικείμενο τη συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 «Απαιτήσεις & Αρχιτεκτονική» και ΕΕ2 «Προδιαγραφές και προγραμματιστικές διεπαφές»
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.10.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 03.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής