Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “NANOSOMs”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΦΒΩ469ΗΚΥ-ΩΔ8) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/11/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής