Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Μηχανικός Λογισμικού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού «Μηχανικός Λογισμικού» μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 6 «Συστήματα Πληροφορικής για το Εθνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας» του έργου με τίτλο «SUB3: Εφαρμοσμένη έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας μέσω ενός οργανισμού ΝΠΙΔ (Ι.Τ.Ε.) - "Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας – ΕΔΙΜΟ"», Ακρωνύμιο: ΕΔΙΜΟ, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184864 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU (ΣΑΤΑ 019 με κωδικό εναρίθμου 2022ΤΑ01900008), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) προτίθεται να απασχολήσει Έκτακτο Προσωπικό με αντικείμενο την Υλοποίηση Συστημάτων Πληροφορικής για τη διαχείριση στοιχείων κοστολόγησης εργαστηριακών εξετάσεων και τη δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση ( Π3.2, Π4.1, Π4.2, Π5.1, Π5.2, Π5.3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.11.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής