Πλήρωση μίας 1 θέσης έκτακτου προσωπικού Μηχανικού Λογισμικού.

Job Board

Πλήρωση μίας 1 θέσης έκτακτου προσωπικού Μηχανικού Λογισμικού.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό με αντικείμενο απασχόλησης τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e governmentG2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής