Πλήρωση πέντε 5 θέσεων έκτακτου προσωπικού_Μηχανικών Λογισμικού

Job Board

Πλήρωση πέντε 5 θέσεων έκτακτου προσωπικού_Μηχανικών Λογισμικού

Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του παρόντος έργου αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής