Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Μεταπτυχιακού φοιτητή

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού Μεταπτυχιακού φοιτητή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Modeling viral genome evolution and epidemics using human mobility tracks», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό με το οποίο θα συναφθεί συμφωνητικό μεταπτυχιακής υποτροφίας ή σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου, με αντικείμενο την : Α. Υλοποίηση προσομοιωτή εξέλιξης γονιδιωμάτων σε συνθετικούς χάρτες. Β. Ανάλυση αποτελεσμάτων του προσομοιωτή, με στόχο την μελέτη της εξέλιξης του γονιδιώματος ενός παθογόνου καθώς αυτό μεταδίδεται μεταξύ ξενιστών
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.11.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.12.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής