Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “ULEDYCA”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “ULEDYCA”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΣ6469ΗΚΥ-ΘΧΘ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/11/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/12/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.12.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής