Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ρ1ΥΦ469ΗΚΥ-ΡΡΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/2/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.02.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής