Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας

Job Board

Μία (1) θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας

με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση για Όλους στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογιστή», "Design for All in Human - Computer Interaction"., στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.01.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 15.03.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής