Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού-Ψυχίατρος μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (με τίτλο κτίσης), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας» (Κωδικός πράξης: TAEDR-0535850) και Ακρωνύμιο: BrainPrecision (Κωδικός Θέσης: ESP-0588)

Job Board

Πλήρωση μιας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού-Ψυχίατρος μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου (με τίτλο κτίσης), στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας» (Κωδικός πράξης: TAEDR-0535850) και Ακρωνύμιο: BrainPrecision (Κωδικός Θέσης: ESP-0588)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.02.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας