Πλήρωση τριών ( θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης αναπτυξιακών έργων του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Job Board

Πλήρωση τριών ( θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης αναπτυξιακών έργων του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Στο πλαίσιο υλοποίησης αναπτυξιακών έργων του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό , με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών και περιεχομένου σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.03.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής