Πλήρωση τεσσάρων 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού_ Μηχανικοί Λογισμικού

Job Board

Πλήρωση τεσσάρων 4 θέσεων έκτακτου προσωπικού_ Μηχανικοί Λογισμικού

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δράσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή μίσθωσης έργου, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. Το αντικείμενο απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του παρόντος έργου αφορά τη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e government G2C/C2G) ευρείας κλίμακας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.03.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής