Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης θέσης βοηθού έρευνας , στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Phylogenies probing Grammar. Exploring morphosyntax at different scales of language change"

Job Board

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης θέσης βοηθού έρευνας , στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Phylogenies probing Grammar. Exploring morphosyntax at different scales of language change"

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.02.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.03.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών