Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων» & κωδικό ΟΡΖ13003

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων» & κωδικό ΟΡΖ13003

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣΤΥ469ΗΚΥ-7ΒΒ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/2/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής