Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην υπολογιστική όραση

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην υπολογιστική όραση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «UnobtrusIve Capturing of HUman Motion ArticulatioN and Semantics», ακρωνύμιο «I.C.HUMANS» και Κωδικό 91 που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έναν κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην υπολογιστική όραση και αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη αλγορίθμων και συστημάτων Ανθρωποκεντρικής Υπολογιστικής Όρασης. Το αντικείμενο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών και των συστημάτων που θα αναπτυχθούν και χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου στα Πακέτα Εργασίας WP1, WP2, WP3, και WP4.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 18.03.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής