Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών του ΙΜΒΒ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική Υποστήριξη εργαστηρίων ΙΜΒΒ» (Κωδικός Θέσης: IMB-0596)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού για την υποστήριξη των εργασιών του ΙΜΒΒ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «Διοικητική, Οικονομική, Τεχνική Υποστήριξη εργαστηρίων ΙΜΒΒ» (Κωδικός Θέσης: IMB-0596)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 23.03.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας