Πλήρωση μίας (1) θέσης για το έργο «παροχή υπηρεσιών αρχιτέκτονα μηχανικού» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης για το έργο «παροχή υπηρεσιών αρχιτέκτονα μηχανικού» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης έργου για μία (1) θέση στην Τεχνική Υπηρεσία του ΙΤΕ, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΘΕΣΗ: Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ)

Κατεβάστε την πρόσκληση

Υπόδειγμα Αίτησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 11.04.2024
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση