Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιο-Ιατρική Μηχανική

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιο-Ιατρική Μηχανική

Προ-κλινικές εφαρμογές μοριακής απεικόνισης με τη χρήση Ποζιτρονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας. Ανασύνθεση ιατρικών εικόνων, ανάλυση πολύ-τροπικών δεδομένων, κινητική μοντελοποίηση κατανομής ραδιο-φαρμάκων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.03.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 08.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής