Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταπτυχιακού/ης Φοιτητή/τριας μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850 και ακρωνύμιο BrainPrecision (Κωδικός Θέσης: ESP-0606)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Μεταπτυχιακού/ης Φοιτητή/τριας μέσω σύναψης Σύμβασης Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson, την ανίχνευση αξιόπιστων βιοδεικτών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπολογιστικών τεχνολογιών και θεραπευτικών στρατηγικών στη βάση της ιατρικής ακρίβειας», κωδικό TAEDR-0535850 και ακρωνύμιο BrainPrecision (Κωδικός Θέσης: ESP-0606)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.04.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας