Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «Ασβεστοποίηση ενδοφακών» & κωδικό ΠΑΡ13501

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «Ασβεστοποίηση ενδοφακών» & κωδικό ΠΑΡ13501

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΧΑ469ΗΚΥ-ΔΔ9) Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/4/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 29/4/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 29.04.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής