Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των αναγκών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999.

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την υποστήριξη των αναγκών της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)/Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 20.06.2024
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση