Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων , στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ»

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για την στελέχωση της Υπηρεσίας Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων , στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και προτάσεων του ΙΤΕ»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, για την στελέχωση της Υπηρεσίας
Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστημάτων, στο πλαίσιο του
προγράμματος με τίτλο «Διοικητική και Τεχνική διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών έργων και
προτάσεων του ΙΤΕ» με κωδικό ΟΡΖ00999, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 93 του ν.4310/2014
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ), για μία (1) θέση.

ΘΕΣΗ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού για
Μηχανικό Λογισμικού / Προγραμματιστή

Κατεβάστε την πρόσκληση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.06.2024
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση