Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης διαχειριστή βάσεων δεδομένων (DBA) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Job Board

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης διαχειριστή βάσεων δεδομένων (DBA) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SLaVEgents

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 28.06.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών