Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «REINFORCE»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «REINFORCE»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΡΙΡ469ΗΚΥ-ΛΛ6) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/6/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/7/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.07.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής