Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου «NANOSOMs»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΤΣΚ469ΗΚΥ-2Γ7) Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/6/2024 Καταληκτική Ημερομηνία: 4/7/2024
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 04.07.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής