Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής

Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.07.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής