Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσεως εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την Οικονομική Υπηρεσία της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30 απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως κατωτέρω:


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΙΤΕ και συγκεκριμένα της υποστήριξης και αναπλήρωσης του Προϊσταμένου της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου
χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.


ΑΜΟΙΒΗ: H αμοιβή θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παρ.2.στ’ του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Β’
του ν.4354/2015 (176 Α).


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : Ηράκλειο Κρήτης, Κεντρική Διεύθυνση του ΙΤΕ, Ν. Πλαστήρα 100, ΤΚ 70013,
Βασιλικά Βουτών

Κατεβάστε την πρόσκληση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 12.07.2024
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση