Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα 3D-ΤΟΠΟΣ

Job Board

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στο πρόγραμμα 3D-ΤΟΠΟΣ

Position Description

Μοντελοποίηση HEMT, DC & RF μετρήσεις και εξαγωγή παραμέτρων συμπαγών μοντέλων για HEMTs

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

Required Qualifications

  • Πτυχίο τμήματος Φυσικής  
  • MSc Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού
  • Εμπειρία στην χρήση και παραμετροποίηση εργαστηριακού εξοπλισμού για πραγματοποίηση στατικών, δυναμικών και flicker noise μετρήσεων ημιαγωγικών διατάξεων καθώς και της αυτοματοποίησης τους κάνοντας χρήση γλωσσών προγραμματισμού(π.χ. PEL)
  • Εμπειρία στην χρήση εργαλείων μετρήσεων και χαρακτηρισμού ημιαγωγικών διατάξεων κατά προτίμηση στο Keysight ICCAP
  • Εμπειρία στην εξαγωγή παραμέτρων συμπαγών μοντέλων ημιαγωγικών διατάξεων σε commercial προσομοιωτές (π.χ. Cadence Spectre) για χρήση σε design kits για βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

  • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών υποψήφιου διδάκτορα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος 3D-ΤΟΠΟΣ, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

6 months
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.10.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 13.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ