Τρεις (3) θέσεις τεχνικών έρευνας στο πρόγραμμα HealthSonar

Job Board

Τρεις (3) θέσεις τεχνικών έρευνας στο πρόγραμμα HealthSonar

Position Description

ΘΕΣΗ 1

Σχεδιασμός κατασκευαστικών διαδικασιών μικροηλεκτρονικής και μασκών λιθογραφίας

ΘΕΣΗ 2

Κατασκευή μικροηλεκτρομηχανικών διακοπτών (RF mems)

ΘΕΣΗ 3

Μελέτη διατάξεων με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (HR SEM) 

 

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης ακολουθήστε τον σύνδεσμο 'Related Documents'

 

Related Project

HEALTHSONAR - A system for monitoring sleep and healthy living with low energy radio technology

Required Qualifications

ΘΕΣΗ 1

 • Πτυχίο τεχνολογικών εφαρμογών
 • Εμπειρία σε προγράμματα προσομοίωσης κατασκευαστικών διαδικασιών για διατάξεις & ολοκληρωμένα κυκλώματα  
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό φωτολιθογραφικών μασκών  
 • Εμπειρία στη μοντελοποίηση λιθογραφικών διεργασιών  
 • Γνώση Αγγλικών 

ΘΕΣΗ 2

 • Πτυχίο φυσικού ή ηλεκτρονικού μηχανικού τεχνολογικών εφαρμογών
 • Πενταετής εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χωρών μίκρο-νάνο-ηλεκτρονικής
 • Πενταετής εμπειρία σε κατασκευαστική τεχνολογία διακοπτών (RF mems) 

ΘΕΣΗ 3

 • Πτυχίο Φυσικής  
 • Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον στείρων χωρών μίκρο-νάνο-ηλεκτρονικής
 • Τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία σε χρήση μικροσκοπίου σάρωσης (HR SEM) & ηλεκτρονικής λιθογραφίας

Application Procedure

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα:

 • Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης και στο όνομα του προγράμματος
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@iesl.forth.gr με κοινοποίηση (cc): στον Δρ Γ. Κωνσταντινίδη (aek@physics.uoc.gr). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος HEALTHSONAR, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. … και κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

Appointment Duration

11 μήνες

Funding

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 17.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ