Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο ΑΕΙ ή Πολυτεχνικής Σχολής στους τομείς Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Περιβάλλοντος

Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφές συστήματος ρομποτικής διαλογής,Έλεγχος εξοπλισμού και εγκατάσταση λογισμικού,Σχεδίαση και ανάπτυξη οπτικού συστήματος,Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος,Συνδυαστική βελτιστοποίηση επιμέρους μονάδων,Πιλοτική εφαρμογή στην Κυπριακή επικράτεια,Πιλοτική εφαρμογή στην Ελληνική επικράτεια,Αξιολόγηση λειτουργικότητας συστημάτων εντός των πεδίων εφαρμογής,Σύστημα διεπαφής και οδηγίες χρήσης συστήματος,Μελέτη Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας Συστήματος,Στρατηγική αξιοποίησης αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα συστήματος.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής