Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για εγγεγραμμένο/η φοιτητή /τρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Ελληνικού Πανεπιστημίου

Preparation Activities, Πλαίσιο διαχείρισης έργου, συναντήσεις εταίρων, εκθέσεις δράσεων και οικονομικής κατάστασης, Ημερίδες προβολής έργου στο ευρύ κοινό, Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης περιβ/κης συνείδησης, Ιστοσελίδα και προώθηση έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ανάπτυξη υλικού προώθησης και δημοσιότητας, Διάχυση καινοτόμων επιτευγμάτων και αποτελεσμάτων.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής